Badania

Ośrodek psychologiczno-pedagogiczny RAZEM oferuje diagnostykę psychologiczną w zakresie:

 • diagnozy intelektu
 • diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się (ryzyka dysleksji, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, dysortografii)
 • diagnozy predyspozycji zawodowych, konsultacja z doradcą zawodowym
 • oceny prawidłowego rozwoju dzieci najmłodszych, od 5 roku życia

 

Ośrodek RAZEM wydaje opinie w sprawie:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia
 • zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia
 • dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia
 • objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej

 

Standardy pracy Ośrodka RAZEM w zakresie diagnozy:

 • krótki czas oczekiwania na badanie i opinię
 • stworzenie przyjaznej atmosfery podczas badania
 • indywidualne omawianie diagnozy, wyjaśnianie zaleceń osobie badanej, bądź rodzicom osoby badanej
 • stworzenie indywidualnego programu terapii

 

Zgodnie ze zmianą w art. 71b ustawy o systemie oświaty z dnia 23 sierpnia 2001 roku (Dz. U. Nr 111 poz. 1194) opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.